`

ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఫిబ్రవరి 21 నుండి ఫోర్ వీలర్స్ కు లేకుంటే డబల్ ఛార్జ్ (Fast Tag)


fast tag

ఫిబ్రవరి15 తేదీ 2021 నుండి జాతీయ రహదారులపై జరిగే టోల్ చెల్లింపులను నగదురహితం జరగలిని మరియు వాహన దరులు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ద్వారా చెల్లించాలి లేకుంటే డబల్ టోల్ చెల్లించాలి , ఫోర్ వీలర్స్ కు తప్పనిసరి.