యూపీఐ యూజలకు లావాదేవీలు ఉచితం (UPI Users Good News No charges)


fast tag

యూపీఐ యూజలకు లావాదేవీలు ఉచితం , జీ పే ,ఫోన్ పే, భీం పే ఏటువటి ఛార్జ్ చేయం అని చెపారు.